Abonnemangsvillkor

Abonnemangsvillkor

Clio tillhandahålls i Sverige av Bonnier Education AB (org.nr 559007-4802), Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm (”Leverantören”). De här abonnemangsvillkoren (”Abonnemangsvillkoren”) gäller för Abonnentens (definierad nedan) tillgång till och nyttjande av Leverantörens samlade produktportfölj i Sverige.

Clio har utvecklats av Clio Aps (Cvr: 30583795), Esplanaden 8A, 1262 København K, Danmark (”Clio Aps”), som ingår i samma koncern som Bonnier Education AB. Bonnier Education AB har från Clio Aps fått rätt att marknadsföra och tillhandahålla Clio i Sverige. I förekommande fall kan det i Abonnemangsvillkoren anges att vissa rättigheter eller skyldigheter tillkommer eller åligger också Clio Aps eller enbart nyss nämnda bolag.

Specifika villkor för det konkreta abonnemanget (”Abonnemanget”) framgår i orderbekräftelsen (”Orderbekräftelsen”). Utöver Abonnemangsvillkoren och Orderbekräftelsen regleras Abonnemanget av vad som framgår av dokumenten Upphovsrätt och villkor och Cookie- och integritetspolicy, vilka Abonnenten har tagit del av och därmed utgör integrerade delar av partnernas avtal.

Abonnemanget är alltid knutet till en viss skola eller annan juridisk person. Med “abonnenten” avses den juridiska person som har tecknat ett eller flera abonnemang och som ytterst ansvarar för att de som använder produkterna som indgår i abonnemanget (till exempel lärere och elever, nedan kallade “användarna”) gör det i enlighed med abonnemangsvillkoren och övriga dokument som reglerar användandet av och tillgången till abonnemanget.

Abonnenten ges tillgång och nyttjanderätt (se punkt 5) till de produkter som Abonnemanget avser, se Orderbekräftelsen.

Abonnemanget träder i kraft när Clio har registrerat Abonnentens beställning och gäller därefter för den avtalade abonnemangsperioden. Abonnemanget upphör och avslutas automatiskt när den överens¬komna abonnemangsperioden löper ut.

Om skolan som Abonnemanget avser läggs ner under abonnemangsperioden kan Abonnemanget upphöra i förtid på Abonnentens begäran, men Abonnenten är fortfarande skyldig att betala för hela den avtalade abonnemangsperioden. Clio har härvid rätt att skicka en faktura till Abonnenten som omfattar den resterande abonnemangsperioden, så snart Clio tagit del av Abonnentens besked om att skolan kommer att läggas ner och att denna begär att Abonnemanget upphör i förtid.

Clio fakturerar Abonnenten årligen i förskott under den överenskomna abonnemangsperioden, om inte skolan som Abonnemanget är knutet till läggs ner, se punkt 2.

Om antalet elever ökar förbehåller sig Clio rätten att justera abonnemangs-priset i proportion till ökningen. Clio förbehåller sig också rätten att årligen justera abonnemangspriset med det högre av (i) 2 %, eller (ii) den procentsats med vilken inflationen i Sverige har ökat enligt SCB:s statistik sedan abonnemangspriset senast bestämdes.

Om betalningen dröjer har Clio rätt till dröjsmålsränta i enlighet med vid var tid gällande räntelag.

Följande priser gäller i samband med ingående av personuppgiftsavtal med Clio

Uppdaterad 1 juli 2020. För att bistå skolan/kommunen med att efterleva dataskyddsförordningen kan Clio mot bakgrund av personuppgiftsavtalet hjälpa skolan/kommunen som personuppgiftsansvarig.
Om skolan eller kommunen ber om Clios hjälp med:
· att uppfylla sina skyldigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 32–36 eller att uppfylla den registrerades rättigheter i artikel 12–23,
· radering, återskapande från backup, ut-/återlämning av personuppgifter, även i de fall då Clio inte längre ska behandla dessa, t.ex. om eleven byter skola eller flyttar,
· utlämning av underbiträdesavtal eller andra uppgifter om persondatabehandlingen och tillhörande dokumentation,
· tillsyn eller revision av persondatabehandlingen hos Clio samt eventuella underbiträden,
kommer skolan/kommunen faktureras 1050 SEK exklusive moms per påbörjad timme för Clios arbete med dessa uppgifter. Clio fakturerar skolan/kommunen kvartalsvis och retroaktivt för ovanstående tjänster. Dessutom har Clio rätt att fakturera skolan/kommunen för kostnader i samband med denna typ av arbete och hjälp, t.ex. i de tillfällen underbiträden måste involveras. Detta gäller även om skolan/kommunen ändrar sina övriga behandlingsinstruktioner och detta medför ytterligare arbete för Clio.

Abonnemanget ger Abonnenten tillgång och nyttjanderätt (se punkt 6) till hela innehållet i de produkter som anges i Orderbekräftelsen. Clio förbehåller sig rätten att löpande och utan föregående meddelande ändra produkters innehåll och funktioner.

Abonnenten uppmärksammas om att upphovsrättsliga och liknande frågor också regleras i dokumentet Upphovsrätt och villkor, utöver vad som anges nedan. Abonnenten uppmanas att se till så att lärare, elever och andra användare tar del av det dokumentet.

Clio, eller tredje man som har upplåtit nyttjanderätt till Bonnier Education AB (Clio Aps inräknat), äger alla immateriella rättigheter till produkterna och deras innehåll, inbegripet men inte begränsat till upphovsrätt till all text och annat material, programmering och källkod. Abonnenten får inga immateriella rättigheter till produkterna eller deras innehåll.

Abonnenten har rätt att skriva ut och kopiera innehåll i produkterna i enlighet med villkoren i avtalet med Bonus Copyright Access.

Abonnenten har inte rätt att avkoda produkter, eller på annat sätt försöka att få tillgång till källkoden eller dokumentation som hör till produkterna, inräknat produkternas konstruktion och sammansättning.

Abonnenten har inte rätt att sälja, överlåta, distribuera, licensiera, hyra ut, låna ut eller på annat sätt ge någon annan än Abonnenten eller dess användare tillgång till produkterna.

Varje Användare kommer att få ett personligt lösenord som de ska använda när de använder produkterna som Abonnemanget omfattar. Abonnenten förbinder sig till att se till att de som har fått ett lösenord hanterar det på ett sådant sätt att de inte blir tillgängliga för obehöriga personer. Det är inte tillåtet för Abonnenten (eller Användare) att tillhandahålla lösenorden på sin webbplats eller liknande, eller på något sätt göra de tillgängliga för allmänheten. Det är inte på något sätt tillåtet att låta andra personer eller organisationer än de som omfattas av Abonnemanget att använda lösenorden som Abonnenten disponerar över.

I de centrala kommunala avtal, varigenom en kommun tecknar ett Abonnemang för kommunens alla skolor, har kommunen full frihet att flytta studenter mellan skolorna och göra ändringar i den kommunala skolstrukturen enligt kommunens löpande behov, utan att det påverkar avtalat abonnemangspris. På motsvarande sätt gäller att det avtalade abonnemangspriset inte påverkas om skolor slås samman eller läggs ner.

I övrigt gäller villkoren i Abonnemangsvillkoren och Orderbekräftelsen, samt vad som anges i dokumenten Upphovsrätt och villkor och Cookie- och integritetspolicy, också för kommunavtal.

Ett skolabonnemang ger både personal och elever på skolan rätt att använda de produkter som omfattas av Orderbekräftelsen, såväl inom skolans lokaler som i personalens och elevernas hem.

I övrigt gäller villkoren i Abonnemangsvillkoren och Orderbekräftelsen, samt vad som anges i dokumenten Upphovsrätt och villkor och Cookie- och integritetspolicy, också för skolabonnemang.

För att kunna tillhandahålla de produkter som omfattas av Abonnemanget, i enlighet med avtalade villkor, kommer Bonnier Education AB behandla och vara personuppgiftsansvarig för personuppgifter som kan hänföras till Användarna. De personuppgifter som behandlas omfattar endast namn, e-postadress och telefonnummer. Clio kan komma att samla in dem direkt från Användarna, eller också kan Abonnenten samla in dem för att sedan vidareförmedla dem till Clio. Med undantag för sådan behandling som sker enligt vad som anges i punkt 11, är Clio personuppgiftsansvarig för angiven behandling och kan i förekommande fall anlitat molntjänstleverantörer och andra personuppgiftsbiträden för tillhandahållande av produkterna.

För mer information om hanteringen av personuppgifter, se dokumentet Cookie- och integritetspolicy.

I förekommande fall kan Abonnenten – inte Clio – bli personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker gällande Användare av de produkter som Abonnemanget omfattar. Sådan behandling kan till exempel vara behandling av personuppgifter som tillhör elever som använder de produkter som Abonnemanget omfattar inom ramen för sin utbildning. I sådana fall är Clio personuppgiftsbiträde åt Abonnenten och Clio agerar enbart på instruktion från Abonnenten. Clio förbinder sig därmed att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att skydda mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller ändring, samt mot obehörigt röjande, missbruk eller annan behandling i strid gällande personuppgiftslagstiftningen. Abonnenten är i sådana fall skyldig att ge Användarna den information som de, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, har rätt att få, i samband med att personuppgifterna samlas in.

Det är Clios ambition att den samlade produktportföljen ska vara tillgänglig online 24 timmar om dygnet, året runt, med följande förbehåll:

Mindre serviceåtgärder, såsom omstart av servrar, vilka då utförs mellan klockan 22.00 och 05.00. I samband med det här kan Abonnenten uppleva mindre störningar.

Planerade driftstörningar kommer att aviseras på portalens förstasida, senast 48 timmar före händelsen ifråga.

Om det förekommer driftstörningar som inte har meddelats i förtid och som innebär att abonnemangsinnehållet är oåtkomligt för Abonnenten under en sammanhängande period om minst 24 timmar, har Abonnenten som enda påföljd rätt att kräva motsvarande förlängning av Abonnemanget.

Clio erbjuder en gratis testperiod på alla sina produkter. Testperioden kan upprättas av alla lärare eller anställda på en viss skola. Åtkomst till produkten kommer då att vara tillgänglig under 30 dagar för hela skolan där personen i fråga är anställd. Enligt särskild överenskommelse med Clios konsulter kan testperiodens varaktighet möjligen förlängas.

Den person som initierar testperioden ska vara behörig att företräda den aktuella skolan och ska vid registrering uppge sina person- och kontaktuppgifter. Clio förbehåller sig rätten att kontakta personen via de kontaktuppgifter som anges i samband med att testperioden registreras.

Upprepade registreringar av testperioder för samma läromedel kommer att betraktas som missbruk. I det här fallet förbehåller sig Clio rätten att spärra provabonnemanget.

Clio har rätt att, i försäljnings- och marknadsföringssyfte, helt eller delvis ge allmänheten tillgången till produktportföljen, utan att det här ger Abonnenten rätt till förlängning av abonnemangsperioden eller sänkning av abonnemangspriset.

I övrigt gäller vad som anges i Abonnemangsvillkoren samt i dokumenten Upphovsrätt och villkor och Cookie- och integritetspolicy, också under testperioden. Under testperioden blir användaren samtidigt medlem i Clio Academy, vår gratistjänst. Läs mer under punkt 14.

Även när en testperiod upprättas kommer Clio att behandla personuppgifter som skolan ansvarar för. Clio är därför personuppgiftsbiträde, och det krävs ett avtal mellan skolan och Clio.

När en testperiod startas kommer Behandlingen av personuppgifter automatiskt att omfattas av Clios Personuppgiftsbiträdesavtal för testperioder, som kan hämtas här. Personuppgiftsbiträdesavtalet gäller från testperiodens start och fram till dess att personuppgiftshanteringen upphör eller ett nytt avtal skrivs. Personuppgiftsbiträdesavtalet är redan underskrivet och bör sparas för dokumentation.

Både provabonnenter och betalande abonnenter blir automatiskt medlemmar i gratistjänsten Clio Academy.

Med relevanta servicemejl och en personligt anpassad onboarding av och vägledning om Clios plattform, säkrar Clio Academy att användaren får hjälp och vägledning i användandet av Clios digitala läromedel. Dessutom får användaren genom Clio Academy tillgång till ytterligare en rad kostnadsfria tjänster, som kurser, webbinarier, rådgivning och mycket mer – vilket du kan läsa mer om här.

Användaren kan när som helst avregistrera sig från den här tjänsten genom att skriva till clioacademyse@clio.me eller genom att svara på välkomstmejlet eller andra mejl från Clio Academy.

Vid överträdelse av Abonnemangsvillkoren eller villkoren i Orderbekräftelsen (eller vad som anges i dokumenten Upphovsrätt och villkor och Cookie- och integritetspolicy) kan Clio tillfälligt stänga av tillgången och nyttjanderätten till Abonnemanget, till dess att överträdelsen upphör. Om Abonnenten på ett väsentligt sätt åsidosätter sina förpliktelser kan Clio häva abonnemangsavtalet med omedelbar verkan, utan återbetalning av abonnemangspriset för återstående period av Abonnemangets löptid.

Med väsentlig överträdelse avses utebliven betalning av abonnemangspris och eventuell ränta, upprepat dröjsmål med betalningen om minst 30 dagar och oberättigad spridning av lösenord.

Clio är under inga omständigheter ansvarig för följdskador och direkta eller indirekta skador till följd av Abonnentens användning av den köpta produkten.

Abonnenten håller Clio skadeslös mot alla krav som tredje man kan rikta mot Clio, som en följd av Abonnentens överträdelse av vid var tid gällande bestämmelser i upphovsrätts-, varumärkesrätts-, mönsterrätts- och marknadsrättslagstiftning eller Abonnemangsvillkoren eller Orderbekräftelsen. I förekommande fall ska motsvarande åtagande gälla till förmån för Clio Aps, om bolaget erhåller tredjemansanspråk av nyss nämnt slag.

Abonnemangsavtalet ingås med:

Bonnier Education AB

Gjörwellsgatan 30

112 60 Stockholm

Org.nr 559007-4802

Tfl. 08 505 24 800

Mail: infose@clio.me

Web: www.clio.me