Forskningsbaserad lärandeteknologi

Alla barn ska känna att de kan göra sitt bästa i alla ämnen.
Med hjälp av den mest effektiva, forskningsbaserade lärandeteknologin
tillhandahåller vi en mängd differentieringsmöjligheter på varje portal.

En konstant strävan efter att få alla elever att lära sig mer

Vi ser det både som vår plikt och ambition att utforska och utveckla lärandeteknologi så att vi kan skapa de bästa förutsättningarna för lärande.

Vår redaktion och tech-avdelning samarbetar med forskare inom relevanta fält för att utforska områden som ligger utanför våra vanliga produktförbättringar. Vi försöker nämligen tänka i helt nya banor vad gäller lärandeteknologi och har alltid målet i sikte: att stärka elevernas lärandeprocesser.

Vi tror att teknologi kan göra bra undervisning ännu bättre, och vår ambition är att främja en hållbar framtid där alla har tillgång till de fördelar och möjligheter för lärande som teknologin ger upphov till.

När vi utvecklar våra produkter tar vi med oss erfarenheter från klassrummen och de nyaste rönen inom teknologi och didaktik. Vår lärandeteknologi används idag av mer än 750 000 elever och 80 000 lärare.

Men vi utvecklar inte bara för utvecklingens skull. Alla funktioner i vår teknologi är förankrade i didaktik och noga testade av våra användare – eleverna – för att säkerställa att det vi skapar har ett verkligt värde för lärandet. Våra lösningar är användardrivna och går hand i hand med vår ambition att ge såväl lärare som elever möjlighet att göra Clios lärandeuniversum till sitt eget.

Läs mer om vår lärandeteknologi här nedanför.

Lätt/svår textversion

De flesta av våra texter kan läsas i en svår eller lätt version. Den lätta versionen innehåller samma information som den svåra, men med enklare meningar och fler möjligheter till ordförklaringar. Meningsbyggnaden är enklare —  texten består primärt av huvudsatser och inte innehåller färre relativa pronomen.

Varför är det en bra funktion?
Eftersom den svåra och lätta versionen har samma ämnesmässiga innehåll upplever eleverna att de läst samma text och därför även har samma förutsättningar för gemensamt arbete i klassen.

Se hur du hittar funktionen på våra portaler »

Läs mer om funktionen här »

Få texten uppläst

Alla våra texter har en högläsningsfunktion. Med den kan eleven få texten uppläst samtidigt som orden i texten markeras så att det blir lättare att följa med i texten.

Eleverna kan själva välja mellan tre hastigheter och om texten ska markeras under tiden eller inte. De kan dessutom få enskilda ord eller meningar upplästa genom att markera den önskade texten och välja “Läs högt” från menyn som dyker upp.

Varför är det en bra funktion?
Högläsningsfunktionen fungerar särskilt bra för elever med svåra läs- och skrivsvårigheter. Den löpande textmarkeringen i samband med högläsningen låter eleverna se stavningen och höra uttalet av de enskilda orden samtidigt, vilket stöttar deras läsutveckling samtidigt som de kompenseras för sina svårigheter.

Se hur du hittar funktionen på våra portaler »

Läs mer om funktionen här »

Få eleverna att lära sig mer med läsguider

De interaktiva läsguiderna stöttar elevernas ämnesmässiga läsförståelse och språkliga utveckling. De hjälper eleverna med strategier för att ta sig an texten, syftet med läsningen, förkunskaper, ordkännedom och utvärderingar genom interaktiva element, som sammantaget aktiverar och guidar eleven genom läsningen.

Varför är det en bra funktion?
De interaktiva läsguiderna gör att eleverna upplever att läsningen blir en aktiv process som de tycker är både motiverande och engagerande. Lärare i andra ämnen än svenska har också stor glädje att det stöd eleverna får via läsguider så att de kan arbeta strategiskt med läsning i alla ämnen.

Se hur du hittar funktionen på våra portaler »

Läs mer om funktionen här »

Underlätta läsningen med typsnittet Dyslexie

Dyslexie är ett typsnitt som är särskilt utvecklat för personer med dyslexi för att underlätta läsningen. Typsnittet är designat på ett sätt så att varje bokstav är unik och lättare att urskilja från andra bokstäver. Syftet är att förebygga att läsaren kastar om, spegelvänder eller vänder bokstäverna upp och ner, vilket annars är vanligt bland dyslektiker.

Varför är det en bra funktion?
Flera studier visar att mer än 70 % av barn och vuxna med dyslexi läser fortare och gör färre fel när de använder typsnittet. Typsnittet är designat så att bokstäverna har olika former och därför inte lika lätt förväxlas med andra bokstäver. Det är större mellanrum mellan bokstäverna och vissa av bokstäverna har fått en lutning för att lättare urskilja dem från liknande bokstäver, t.ex. b och d.

Se hur du hittar funktionen på våra portaler »

Läs mer om funktionen »

Prata in svaren

Eleverna kan svara på uppgifter genom tal-till-text och sedan få svaren upplästa. Det är ett särskilt bra stöd till elever med skrivsvårigheter, och genom att får sina svar upplästa får eleverna hjälp med att höra ordföljden.

Från stödfunktion till didaktiskt redskap
Som lärare kan du även använda funktionen som ett didaktiskt undervisningsverktyg för hela klassen för att t.ex. öka variationen och skapa rörelse i form av walk-and-talk.

Varför är det en bra funktion?
Med hjälp av funktionen kan alla elever delta i undervisningen på lika villkor utan att behöva använda särskilda textprogram, och avsaknad av skrivfärdigheter blir inte ett hinder för att kunna uttrycka ämneskunskap. Detta är det viktigaste syftet med funktionen, och det ger en unik möjlighet att delta i lärandegemenskapen trots eventuella skrivsvårigheter.

Se hur du hittar funktionen på våra portaler »

Läs mer om funktionen här »

Få ledtrådar i matematik

I Clio Matematik finns ledtrådar integrerat i arbetsområdena som eleverna kan använda vid behov för att få hjälp med hur de ta sig an uppgifterna. Ledtrådarna är inte facit, men hjälper eleverna att komma vidare på egen hand om de kört fast.

Varför är det en bra funktion?
Funktionen innebär att läraren kan lägga mer tid på de elever som behöver det, oavsett om det gäller att utmana de elever som behöver svårare uppgifter eller att stötta elever som behöver hjälp.

Funktionen innebär även att de elever som ofta halkar efter på mattelektionerna inte alltid behöver räcka upp handen och be om hjälp. Ledtrådarna kan stärka deras självförtroende genom att de upplever att de oftare och oftare kan klara uppgifterna på egen hand.

Läs mer om funktionen här »

Skriv anteckningar

På alla Clios portaler kan man markera texten och skriva anteckningar. Det innebär att eleverna kan lägga till sina egna reflektioner till det de har läst eller formulera om texten med egna ord. Anteckningarna sparas givetvis så att de kan användas senare.

Varför är det en bra funktion?
Anteckningsfunktionen bidrar till att göra läsningen till en aktiv process och hjälper eleverna att organisera textens innehåll.

Se hur du hittar funktionen på våra portaler »

Läs mer om funktionen här »

Ge feedback på elevsvar

I hela vårt lärandeuniversum kan du ge feedback på elevernas svar. Det innebär att du som lärare kan ge en mer detaljerad och kontextnära feedback på dina elevers individuella uppgiftssvar direkt i materialet. Eleverna kommer att uppleva en mer meningsfull och personlig kommunikation med dig om materialet, vilket kan hjälpa dem vidare med arbetet i ämnet och stötta deras deltagande i lärandegemenskapen.

Varför är det en bra funktion?
Som lärare får du möjlighet att ge skriftlig feedback både i och utanför klassrummet, när det passar dig. På så sätt kan du vara förberedd och ha massa konstruktiva anteckningar redo inför nästa lektion. Därmed kan du också lättare planera din tid och spendera den med de elever som behöver muntlig feedback medan de andra kan arbeta vidare utifrån den skriftliga.

Läs mer om funktionen här »

Få dina egna svar upplästa

Eleverna har möjlighet att få sin egen text uppläst med hjälp av högläsningsfunktionen i textfälten. Det innebär att elever som använder tal-till-text kan kolla transkriptionen med högläsningsfunktionen som markerar orden medan de läses upp. Eleverna som skriver sina svar i textfälten kan också löpande kolla sitt eget skriftspråk – både vad gäller rättstavning och skiljetecken.

Varför är det en bra funktion?
Funktionen stöttar elevernas skriftspråkliga utveckling och ger en ökad medvetenhet om det egna skriftspråket.

Se hur du hittar funktionen på våra portaler »

Läs mer om funktionen här »

Det handlar om lärandegemenskap

Vissa elever behöver bara en liten ledtråd för att komma vidare medan andra kan behöva mer omfattande stöd. Hur mycket stöd eleverna behöver varierar givetvis.

Därför är många av differentieringsmöjligheterna utvecklade så att man kan få olika mycket hjälp i samma text eller uppgift. Till exempel blir ledtrådarna i matematik lättare och lättare, ju fler ledtrådar eleverna öppnar, och i våra texter är läsguiderna utspridda i texten så att eleven löpande kan få stöd.

Funktionerna är utvecklade så att varje elev ska få möjlighet att känna sig som en del av lärandegemenskapen genom att delta i samma uppgifter och diskussioner som sina klasskamrater. Det kan göra stor skillnad för elevernas personliga och undervisningsmässiga motivation och samhörigheten i klassen.

Med dessa funktioner får du som lärare hjälp att hantera den stora differentieringsutmaning som kan finnas i en klass med många elever, och du får mer tid att fokusera på de elever som har särskilt behov av ditt stöd för att kunna delta i undervisningen. Läs mer här på sidan om de många funktioner som finns tillgängliga i våra läromedel.

Hur hittar du funktionerna på portalerna?

Med alla funktioner som finns på våra portaler kan man behöva hjälp att få överblick. Vi har samlat många av funktionerna i en guide som du kan skriva ut och alltid ha till hands.

Ladda ner och se våra funktioner här

Vi utvecklar hela tiden

Hos oss är det aldrig en lugn stund. Vi har ett hängivet team vi kallar Clio Lab som varje dag undersöker, testar och utmanar mötet mellan teknologi och didaktik och omsätter lärdomarna till ny lärandeteknologi och nytt material. Därför arbetar Clio Lab alltid på nya, spännande saker.

Har du ett spännande projekt?
Tveka inte att kontakta oss om du sitter på ett spännande projekt du vill att vi ska vara en del av!

Kontakta Clio Lab här »

Alla barn ska känna att de kan göra sitt bästa

Samarbetspartners

Samarbetspartners

Vi är alltid redo att leka

Visste du att vi har ett hängivet team vi kallar Clio Lab som varje dag undersöker, testar och utmanar mötet mellan teknologi och didaktik och omsätter lärdomarna till ny lärandeteknologi och nytt material?

Kontakta oss om du har ett spännande projekt du vill att Clio Lab ska vara en del av!