Forskningsbaseret læringsteknologi

Alle børn skal føle, at de kan yde deres bedste i alle fag.
Ved hjælp af den mest effektive teknologi åbner vi for et væld af differentieringsmuligheder på hver portal.

En evig stræben efter at øge læringsudbyttet

Vi ser det både som vores pligt og ambition at udforske og udvikle feltet for læringsteknologier, så vi kan skabe den bedste læring.

I et samarbejde mellem vores redaktion, techafdeling og forskningsfeltet udforsker vi områder, der ligger ud over vores normale produktforbedringer. Vi prøver nemlig at tænke i helt nye baner inden for læringsteknologi og har altid ét mål for øje: at styrke elevernes læringsprocesser.

Vi mener, at teknologi kan styrke den gode undervisning og læring, og vi har en ambition om at fremme en bæredygtig fremtid, hvor alle har adgang til de fordele og muligheder for læring, som teknologien skaber.

Når vi udvikler, trækker vi på erfaringer fra klasseværelset og den nyeste viden inden for teknologi og didaktik. Alle vores læringsteknologier bliver i dag brugt af mere end 750.000 elever og 80.000 lærere.

Men vi udvikler ikke bare for at udvikle. Hver enkelt feature i vores teknologi er forankret i didaktikken og er gennemtestet af vores kernebrugere, eleverne, for at sikre, at vi skaber en reel læringsværdi for den enkelte. Vores løsninger er brugerdrevne og går hånd i hånd med vores ambition om at give lærere såvel som elever mulighed for at gøre Clios læringsplatform til deres egen.

Læs mere om vores læringsteknologi herunder.

Let/svær tekstversion

De fleste af vores tekster kan vælges i en svær eller en let udgave. Den lette udgave har samme indholdsformål som den svære, men svære sætninger er gjort enklere, og der er flere muligheder for ordforklaringer. Sætningskonstruktionen er simplere, så teksten primært består af hovedsætninger og ikke bruger så mange henførende stedord.

Hvorfor er funktionen god?
Da den svære og den lette udgave formidler det samme faglige indhold, vil eleverne opleve at have læst den samme tekst og dermed også have samme udgangspunkt for det videre faglige arbejde i klassen.

Se, hvor du finder funktionen på vores portaler »

Lær mere om funktionen her »

Få teksten læst højt

I alle vores tekster findes højtlæsningsfunktionen. Med den kan eleven få læst teksten højt, samtidig med at ordene i teksterne løbende markeres, så det er nemmere at følge med i læsningen.

Eleverne kan selv vælge mellem tre forskellige hastigheder, og om teksten skal markeres undervejs eller ej. De kan desuden få læst enkelte ord eller linjer højt ved bare at markere det ønskede tekststykke og vælge “Læs højt” fra den menu, der popper frem.

Hvorfor er funktionen god?
Højtlæsningsfunktionen har især en god effekt på elever med svære læse- og skrivevanskeligheder. Den løbende markering i teksten sammen med højtlæsningen lader eleverne se stavningen og høre udtalen af de enkelte ord på samme tid, og det støtter deres læseudvikling, samtidig med at de bliver kompenseret.

Se, hvor du finder funktionen på vores portaler »

Lær mere om funktionen her »

Øg læseudbyttet med læseguides

De interaktive læseguides støtter elevernes faglige læseforståelse og sproglige udvikling. De hjælper eleverne med strategier til, hvordan de skal gribe teksten an, med læseformål, forforståelse, ordkendskab, evalueringer via interaktive elementer, der stilladserer, aktiverer og guider eleven gennem læsningen.

Hvorfor er funktionen god?
Med vores interaktive læseguides oplever eleverne, at læsningen bliver en aktiv proces, som de finder både motiverende og engagerende. Lærere fra andre fag end dansk har også stor glæde af den støtte, de får via læseguides, så de kan arbejde strategisk med læsning i alle fag.

Se, hvor du finder funktionen på vores portaler »

Lær mere om funktionen her »

Let læseoplevelsen med skrifttypen Dyslexie

Dyslexiefonten er en skrifttype, der er specifikt designet til folk med dysleksi – ordblindhed – og som skal lette læseoplevelsen. Skrifttypen er designet på en måde, hvor hvert enkelt bogstav er unikt og lettere at skelne fra andre bogstaver. Formålet er at forebygge, at læseren bytter om på bogstaver, spejler dem eller vender dem på hovedet, som ellers er almindeligt for dyslektikere.

Hvorfor er funktionen god?
Flere studier viser, at over 70 % af både børn og voksne med dysleksi læser hurtigere og laver færre fejl, når de bruger skrifttypen.
Skrifttypen er blandt andet designet på en måde, hvor bogstaverne har forskellige former og derfor ikke så let forveksles med andre bogstaver. Der er større mellemrum mellem bogstaverne, og nogle af bogstaverne har en hældning, der får dem til at skille sig ud fra lignende bogstaver, fx b og d.

Se, hvor du finder funktionen på vores portaler »

Lær mere om funktionen her »

Lav besvarelser med tale

Eleverne kan lave deres besvarelser på opgaver gennem tale-til-tekst og bagefter få læst svaret op. Det er en særlig god støtte til elever med skrivevanskeligheder, og gennem oplæsningen af egne talte eller skrevne svar bliver eleverne støttet i at høre ordlyden.

Fra støttefunktion til didaktisk redskab
Som lærer kan funktionen også bruges som et didaktisk dokumentationsredskab i undervisningen for hele klassen til fx at øge variationen, skabe bevægelse via walk-and-talk og understøtte målene for refleksiv kommunikation i undervisningen.

Hvorfor er funktionen god?
Ved hjælp af funktionen kan alle elever deltage på lige fod i undervisningen uden at skulle åbne særlige tekstprogrammer, og manglende skrivefærdigheder bliver ikke en hindring, når de skal vise faglig viden. Det er funktionens vigtigste formål, og det giver en unik mulighed for at deltage i læringsfællesskabet på trods af eventuelle skrivevanskeligheder.

Se, hvor du finder funktionen på vores portaler »

Lær mere om funktionen her »

Forenkling af svære ord (beta)

I tæt samarbejde med Joachim Bingel, som er førende postdoc fra Datalogisk Institut, og med testskoler fra over hele landet, har vi udviklet et innovativt læseværktøj baseret på kunstig intelligens, som gør det muligt at give hver elev kontekstbaserede og elevtilpassede ordforslag ud fra elevens læseadfærd. Det betyder, at den samme tekst kan blive vist i ikke kun en eller to, men i 15, 63 eller endda 1.004 forskellige sværhedsgrader – alt efter den enkelte elevs behov for støtte. På den måde kan teknologien hjælpe alle elever til at deltage i læringsfællesskabet.

Hvorfor er funktionen god?
Funktionen er med til at understøtte tekstforståelsen og særligt begrebsforståelsen i den faglige læsning. Målet er at øge motivationen og læselysten hos eleverne, fordi de ikke bremses i deres læseflow, og at styrke den enkelte elevs mulighed for at deltage i læringsfællesskabet, så alle kan deltage på lige fod. AI’en i teknologien sikrer, at ordene passer i konteksten og til den enkelte elevs udfordringer, hvilket både giver støtte og udfordring til hhv. den svage og stærke læser.

Se, hvor du finder funktionen på vores portaler »

Lær mere om funktionen her »

Skriv noter

På alle Clios portaler kan man tilføje noter til et markeret stykke tekst. Det betyder, at eleven kan tilføje egne refleksioner til det læste eller kan omformulere det med egne ord. Noterne bliver naturligvis gemt til senere brug.

Hvorfor er funktionen god?
Notefunktionen er med til at gøre læsningen aktiv og vedkommende for eleven og giver en god hjælp i elevens organisering af tekstens indhold.

Se, hvor du finder funktionen på vores portaler »

Lær mere om funktionen her »

Få hints i matematik med ledetråde

På Clio Matematik er ledetråde integreret i forløbene, så eleverne kan få små hints til, hvordan de skal gribe opgaverne an. Ledetrådene er ikke facitter, men hjælper eleverne, så de kan arbejde videre med opgaverne på egen hånd.

Hvorfor er funktionen god?
Med funktionen får den enkelte lærer mere tid til det, der er behov for i forbindelse med de enkelte opgaver. Hvad enten det er at udfordre de elever, der har brug for sværere opgaver og større udfordringer – eller at koncentrere sig om at støtte de elever, der har brug for det.

Det betyder også, at de elever, der ofte halter lidt efter i matematiktimerne, ikke altid behøver at række hånden op og bede om hjælp. Ledetrådene kan være med til at styrke deres selvtillid, når de oftere og oftere oplever at kunne klare opgaverne på egen hånd.

Lær mere om funktionen her »

Få læst dine egne svar op

Eleven har mulighed for at få sin egen tekst læst højt vha. højtlæsningsfunktionen i tekstfelterne. Det betyder, at elever, der bruger tale-til-tekst, kan tjekke transskriptionen med højtlæsningsfunktionen, der highlighter de læste ord, mens der læses op. De elever, der taster deres tekst ind i tekstfelterne, kan også løbende tjekke op på deres eget skriftsprog – både i forhold til retskrivning og tegnsætning.

Hvorfor er funktionen god?
Funktionen understøtter elevens skriftsproglige udvikling og giver en øget bevidsthed om eget skriftsprog.

Se, hvor du finder funktionen på vores portaler »

Lær mere om funktionen her »

Giv feedback på elevbesvarelser

I hele vores læringsunivers er det muligt at give feedback på elevbesvarelser. Det betyder, at du som lærer kan give en mere detaljeret og kontekstnær feedback på dine elevers individuelle opgavebesvarelser direkte i materialet. Eleverne vil opleve en mere meningsfuld og personlig kommunikation med dig om indholdet, hvilket kan hjælpe dem videre med det faglige arbejde og støtte deres videre deltagelse i læringsfællesskabet.

Hvorfor er funktionen god?
Som lærer får du mulighed for at give din skriftlige feedback både i og uden for klasseværelset, når det passer dig bedst. På den måde kan du være på forkant og have en masse konstruktive noter klar til klassen i næste undervisningstime. Dermed kan du også lettere planlægge din tid og være hos de elever, der har brug for en mundtlig uddybning, mens resten af klassen nemt kan arbejde videre ud fra din feedback.

Lær mere om funktionen her »

Stilladsér læsetræningen med Læsemotoren

Læsemotoren er en indholdsbaseret læseteknologi, der stilladserer læsetræningen efter den enkelte elevs behov og forudsætninger og gør det muligt at læsetræne med den samme tekst i hele klassen på forskellige niveauer.
Læsemotoren tilbyder differentieret støtte under læsning ved hjælp af tre forskellige trin af stilladsering. En stilladsering, der er baseret på de mest effektfulde afkodningsstrategier inden for den internationale læsepædagogiske forskning.

Hvorfor er funktionen god?
Med Læsemotoren har du som lærer mulighed for endelig at koble litteraturundervisningen med læsetræningen i indskolingen og dermed få en mere meningsfuld sammenhæng mellem alle de tekster, eleverne læser i klassen. Dette resulterer bl.a. i en bedre læseforståelse for eleverne.

Forskning med Læsemotoren viser, at ved at bruge Læsemotoren i indskolingen opnår eleverne lige så gode afkodningskompetencer som ved det mest anvendte læsemiddel i Danmark og en signifikant bedre effekt i forhold til at styrke læseforståelse i samme sammenligning.

Læs mere om forskningsresultaterne her » 

Lær mere om funktionen her »

Vi udvikler hele tiden

Hos os står det aldrig stille. Vi har et dedikeret team, vi kalder Clio Lab, der hver dag undersøger, tester og udfordrer mødet mellem teknologi og didaktik og omsætter den viden til ny læringsteknologi og nyt læringsmateriale. Derfor arbejder vores Clio Lab hele tiden på nye spændende ting.

Har du et spændende projekt?

Hvis du sidder inde med et spændende projekt, som vi skal være en del af, så tøv ikke med at kontakte os.

Kontakt Clio Lab her »

Det handler om læringsfællesskabet

Nogle elever har bare brug for et lille hint for at komme videre med deres opgave, mens andre måske har behov for lidt mere vedvarende støtte. I lektionen efter kan det så være omvendt.

Det varierer naturligvis en hel del, hvor meget eller lidt støtte eleverne har behov for. Derfor er mange af differentieringsfunktionerne udviklet sådan, at man kan få hjælp i forskellig grad til den samme tekst eller opgave. Fx er ledetrådene i matematik sat sådan op, at de hinter mere og mere, jo flere ledetråde eleverne åbner. Og i vores tekster er de tilhørende læseguides delt op i bidder, så eleven bliver guidet løbende i sin læsning.

Funktionerne er udviklet med det formål at understøtte elevernes muligheder for at føle sig som en del af læringsfællesskabet, fordi de oplever at kunne deltage i de samme opgaver og samtaler som deres kammerater. Det er med til at skabe nogle vigtige succesoplevelser, som kan gøre en stor forskel for elevens personlige og faglige motivation og tilhørsforhold i klassen.

Som lærer får du med disse funktioner en hjælpende hånd til at håndtere den store udfordring med differentiering, der kan være i en klasse med mange elever, og du kan fokusere på de elever, der har særligt brug for din personlige støtte for at kunne deltage i undervisningen. Læs mere her på siden om vores mange funktioner, som er til rådighed i vores læremiddel.

Hvor finder du funktionerne på portalerne?

Med de mange funktioner, vi har på vores portaler, kan det være rart med et overblik og en guide. Vi har samlet mange af funktionerne i en guide, som du kan printe og altid have ved hånden.

Download og se vores funktioner her
Clios

Alle børn skal føle, at de kan yde deres bedste

Lær mere om vores læringsteknologi

Løft læsning i klassen med intelligent teknologi

 • Læsning
 • Kunstig intelligens
 • Læseteknologi
 • Læringsteknologi
 • Intelligent teknologi

Måske kan du huske, at vi i efteråret var på udkig efter klasser, der skulle teste et nyt læseværktøj baseret på intelligent teknologi? Siden har der været fuld fart på masser af tests, nye idéer og mere udvikling. Og nu er vi endelig klar til at dele det med dig!

Lær mere i blogindlægget.

Nye differentieringsfunktioner kan blive guld værd i undervisningen

 • appwriter
 • wizkids
 • skrivestøtte
 • skriveværktøj

Kæmper nogle af dine elever med at skrive selv? Eller er du blot nysgerrig på nye måder, klassen kan producere på? Så er jeg sikker på, at Clios nye højtlæsnings- og tale-til-tekst-funktioner vil glæde dig (og ikke mindst eleverne).

Lær mere i blogindlægget.

Tale-til-tekst-funktionen

 • Tale-til-tekst
 • differentiering
 • skrivefærdigheder

I vores materiale kan dine elever lave deres besvarelser gennem tale-til-tekst og siden få læst svaret op, hvilket giver en unik mulighed for at deltage i læringsfællesskabet.

Lær mere i blogindlægget.

Højtlæsningsfunktion til Clio Opgavesæt

  Nu udvider vi vores højtlæsningsfunktion til alle vores opgavesæt. Formålet med den nye funktion er bl.a. at støtte elever med læse- og skrivevanskeligheder hele vejen igennem undervisningen.

  Lær mere i blogindlægget.

  Vi har brug for teknologi, men ikke for enhver pris

   Som udbyder af læremidler, der indeholder læringsteknologi, føler vi et enormt ansvar for at skabe transparens og adgang til teknologisk viden, teknologiske kompetencer og teknologiske færdigheder. Derfor har vi udviklet 6 etiske principper, der skal være retningsgivende for vores brug af data og fremtidige udvikling af kunstig intelligens.

   Lær mere i blogindlægget.

   Ingen læring uden feedback! Prøv den nye funktion

   • feedback
   • feedbackfunktion
   • funktion

   Hvad er et digitalt læremiddel uden muligheden for at kunne kommunikere direkte til sin elev? Det spørgsmål må vi sande, at vi har fået et par gange, og derfor er glæden ekstra stor, når vi nu endelig kan dele en helt ny funktion til feedback med jer.

   Lær mere i blogindlægget.

   9 forskellige muligheder for differentiering

   • differentiering
   • differentieret undervisning

   Her får du et overblik over de forskellige muligheder for differentiering, som vores læremiddel indeholder, og som er særligt udviklet til at støtte, motivere og inkludere den enkelte elev. Du får også en lille teaser for det næste nye (differentierings)skud på stammen.

   Lær mere i blogindlægget.

   Samarbejdspartnere

   Samarbejdspartnere

   Vi er altid klar til at lege

   Vidste du, at vi har et dedikeret team, vi kalder Clio Lab, der hver dag undersøger, tester og udfordrer mødet mellem teknologi og didaktik, og som omsætter den viden til ny læringsteknologi og nyt læringsmateriale?

   Hvis du har et spændende projekt, som Clio Lab skal være en del af, så hiv fat i os.