Abonnementsbetingelser – før 1. august 2017

Abonnementsbetingelser – før 1. august 2017

Abonnementsbetingelserne er generelle for adgang og brugsret til Clio Online Aps’ samlede produktportefølje.

Abonnenten har adgang og brugsret til produkter, der købes abonnement på, jf. ordrebekræftelse.

Abonnementet træder i kraft, når Clio Online Aps har registreret abonnentens bestilling for den aftalte periode. Abonnementet er uopsigeligt i abonnementsperioden. Dette gælder også, hvis skolen lukker. I det tilfælde sender Clio Online Aps en faktura til skolen for abonnementet i de år, skolen har forpligtiget sig til.

Ved stigning i elevtal forbeholder Clio Online Aps sig retten til at justere abonnementsprisen tilsvarende. Clio Online Aps forbeholder sig retten til at regulere abonnementspriserne i forhold til den årlige gældende inflationsrate, dog minimum 2%.

Ved forsinket betaling følges lov om renter ved forsinket betaling med videre, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. september 1986, med de ændringer, der følger af §4 i lov nr. 1098 af 21. december 1994, lov nr. 462 af 7. juni 2001 og lov nr. 379 af 6. juni 2002.

Ved centrale kommunale aftaler, hvor en kommune køber abonnement til alle kommunens skoler, gælder, at det er en del af aftalen, at kommunen får fuld frihed til at flytte elever rundt og lave de ændringer i kommunens skolestruktur, den løbende har brug for, uden det vil medføre en forøgelse i abonnementsprisen. Omvendt bliver abonnementsprisen heller ikke sat ned ved skolesammenlægninger eller lukninger af skoler.

Abonnement omfatter adgang og brugsret til al indhold, der er købt abonnement på, jf. ordrebekræftelse. Clio Online Aps forbeholder sig retten til løbende og uden varsel at ændre i produkters indhold og funktioner.

Al tekst og andet materiale, herunder programmering og koder, er beskyttet af Lovbekendtgørelse 2001-06-27 nr. 618 om ophavsret.

Enhver præsentation, eksemplarfremstilling og kopiering af hele eller dele af indhold er kun tilladt i moderat omfang, medmindre der foreligger en særskilt skriftlig aftale mellem abonnenten og Clio Online Aps.

Et skoleabonnement giver både skolens ansatte og skolens elever ret til at benytte de købte produkter, hvilket frit kan foregå såvel på skolens faciliteter som privat.

Et folkebiblioteksabonnement giver udelukkende ret til at benytte de købte produkter på bibliotekets faciliteter. Denne type abonnement giver hverken adgang til at benytte eller ret til at se det følgende indhold og funktioner: aktiviteter, afgangsprøver, Mit Clio og lærersider.

Alle personlige oplysninger om abonnenten behandles fortroligt af Clio Online Aps og vil ikke blive videregivet til tredjepart. Dette gælder dog ikke i forbindelse med Clio Online Aps’ tætte samarbejdspartnere, da udveksling af oplysninger er nødvendig ift. teknisk integration og opsætning af abonnement. Se næste afsnit for mere info.

Clio Online Aps tilbyder og sælger en række produkter i samarbejde med eksterne partnere. Udveksling af personlige oplysninger vil derfor i visse tilfælde være nødvendig for at kunne administrere abonnementet. Alle personlige oplysninger vil dog fortsat blive holdt fortroligt og vil ikke blive videregivet ud over til dette formål.

Du kan læse vores samarbejdspartneres egne abonnementsbetingelser i de følgende links:
• EduLab, MatematikFessor.dk
• LangCorr, Opgaveretteren
• Keyboard Pro

Abonnenten forpligtiger sig til at opbevare sine passwords på en sådan måde, at de ikke bliver gjort tilgængelige for uvedkommende. Det er således ikke tilladt at lægge sit password ud på eget website og lignende eller på nogen måde gøre det offentligt tilgængeligt. Det er på ingen måde tilladt at dele sit password med andre personer eller organisationer, som ikke har betalt for abonnementet.

Det er Clio Online Aps’ ambition, at vores samlede produktportefølje er online tilgængelig 24 timer i døgnet hele året rundt.

Driftsforstyrrelser kan imidlertid forekomme på grund af vedligeholdelse eller andre tekniske forhold. Hvis driftsforstyrrelser medfører, at abonnementsindhold er utilgængeligt for abonnenten i en sammenhængende periode på minimum 24 timer, kan abonnenten i dette tilfælde kræve forholdsvis forlængelse af abonnementet svarende til den tid, produktet har været utilgængeligt.

Clio Online Aps tilbyder én gratis prøveperiode på samtlige af vores produkter. Prøveperioden kan oprettes af alle lærere, og adgangen til produktet vil herefter være tilgængelig for hele skolen i en måned. Efter særlig aftale med vores konsulenter kan prøveperiodens varighed evt. forlænges.

Gentagne oprettelser af prøveperioder på det samme læringsmateriale vil blive betragtet som misbrug, hvorfor Clio Online Aps i dette tilfælde forbeholder sig retten til at spærre abonnementet.

I forbindelse med salg og markedsføring kan Clio Online Aps åbne for hel eller delvis offentlig og almindelig adgang til produktportefølje, uden det giver abonnenten ret til forlængelse af perioden eller afslag i abonnementsprisen.

Ved misligholdelse af disse abonnementsbetingelser kan Clio Online Aps midlertidigt lukke for adgang og brugsret til abonnementet, indtil misligholdelsen ophører. Hvis abonnenten i væsentlig grad misligholder sine forpligtigelser, kan Clio Online Aps ophæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning uden refusion af abonnementsprisen for den resterende periode af abonnementets løbetid.

Clio Online Aps er ikke i noget tilfælde ansvarlig for følgeskader og direkte eller indirekte tab som følge af abonnentens brug af det købte produkt.

Abonnenten holder Clio Online Aps skadesløs for ethvert krav, tredjepart måtte rette mod Clio Online Aps som følge af abonnentens brud på Ophavsretslovens bestemmelser eller bestemmelser i denne aftale.

Abonnementsaftalen indgår med virksomheden:

Clio Online Aps
Esplanaden 8A, 1.-2. sal
DK-1263 København K
CVR: 30583795
Tlf.: +45 42 60 60 10
Mail: info@clioonline.dk
Web: www.clioonline.dk