Abonnementsbetingelser, 1. august 2017 – 28. februar 2018

Abonnementsbetingelser, 1. august 2017 – 28. februar 2018

Disse abonnementsbetingelser (“Abonnementsbetingelserne”) gælder for adgang og brugsret til Clio Online ApS’ samlede produktportefølje. Specifikke vilkår for det konkrete abonnement, herunder abonnementsperiode, fremgår af ordrebekræftelsen (“Ordrebekræftelsen”).

Abonnenten har adgang og brugsret (jf. punkt 5) til de produkter, der købes abonnement på, jf. Ordrebekræftelsen.

Abonnementet træder i kraft, når Clio Online ApS har registreret abonnentens bestilling. Abonnenten har ingen fortrydelsesret. Abonnementet tegnes indledningsvis for en fastlagt periode angivet i ordrebekræftelsen (“Oprindelig Abonnementsperiode”), og forlænges herefter automatisk med 1 år ad gangen (“Forlænget Abonnementsperiode”) indtil abonnementet opsiges af abonnenten på de betingelser, som er angivet nedenfor til udløbet af en Forlænget Abonnementsperiode.

Abonnementet er uopsigeligt i såvel den Oprindelige Abonnementsperiode som i den Forlænget Abonnementsperiode. Såfremt abonnenten ikke ønsker at overgå til en Forlænget Abonnementsperiode, skal abonnenten skriftligt opsige abonnementet med 3 måneders varsel til udgangen af enten den Oprindelige Abonnementsperiode eller en Forlænget Aftaleperiode. Dette skal ske ved en mail til kontrakt@clioonline.dk.

Det er Clio Online ApS uvedkommende såfremt skolen, som anvender abonnementet, ophører med at benytte abonnementet herunder i forbindelse med, at skolen lukker i enten den Oprindelige- eller i den Forlænget Abonnementsperiode, og Clio Online ApS vil i disse tilfælde være berettiget til at fakturere abonnenten for abonnementet for den periode som, abonnenten har forpligtet sig til i henhold til ovenstående.

Clio Online ApS fakturerer abonnenten årligt forud i den aftalte abonnementsperiode. Såfremt skolen ophører med at benytte abonnementet herunder i forbindelse med, at skolen lukker i enten den Oprindelige- eller i den Forlænget Abonnementsperiode, forfalder den fulde abonnementspris for hele perioden dog umiddelbart til betaling samtidig med ophøret.

Abonnementsprisen for den Oprindelige Abonnementsperiode er aftalt i forbindelse med indgåelse af abonnementet og fremgår af Ordrebekræftelsen. Clio Online ApS forbeholder sig dog retten til at regulere abonnementsprisen såfremt, der sker en stigning i elevtallet hos den skole, som anvender abonnementet.

Endvidere forbeholder Clio Online ApS sig til årligt at regulere prisen i forhold til den til enhver tid gældende inflationsrate, dog med minimum 2%.

Abonnementsprisen for enhver Forlænget Abonnementsperiode jf. punkt 2, faktureres til den på tidspunktet for den Forlænget Abonnementsperiodes påbegyndelse gældende 1-års listepris, jf. Clio Online ApS prisliste, der fastlægges af Clio Online ApS under inddragelse af Clio Online ApS’ omkostninger og den generelle prisudvikling i markedet, hvor Clio Online ApS opererer.

Ved forsinket betaling opkræver Clio Online ApS morarenter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende rentelov.

Abonnementet omfatter adgang og brugsret, jf. punkt 5, til alt indhold, der er købt i henhold til Ordrebekræftelsen. Clio Online ApS forbeholder sig retten til løbende og uden varsel at ændre i produkters indhold og funktioner.

Clio Online ApS ejer enhver immaterialret til produkterne og deres indhold, herunder, men ikke begrænset til, ophavsrettighederne til al tekst og andet materiale, programmering og koder. Abonnenten opnår ingen immaterielle rettigheder til produkterne eller deres indhold.

Enhver fremvisning, eksemplarfremstilling eller kopiering af hele eller dele af produkterne og deres indhold er ikke tilladt, medmindre der foreligger en særskilt skriftlig aftale herom mellem abonnenten og Clio Online ApS. Dog må institutioner, der har indgået en aftale med Copydan Tekst & Node, anvende tekster og noder, under forudsætning af, at anvendelsen af tekster og noder sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node.

Abonnenten må ikke afkode produkterne eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende produkterne, herunder opbygningen og sammensætningen af produkterne.

Abonnenten må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen ud over abonnenten selv eller dennes brugere adgang til produkterne.

Abonnenten forpligtiger sig til at opbevare sine passwords på en sådan måde, at de ikke bliver gjort tilgængelige for uvedkommende. Det er således ikke tilladt at lægge sit password ud på eget website og lignende eller på nogen anden måde gøre det offentligt tilgængeligt. Det er på ingen måde tilladt at dele sit password med andre personer eller organisationer, som ikke har betalt for abonnementet.

Ved centrale kommunale aftaler, hvor en kommune køber abonnement til alle kommunens skoler, gælder, at det er en del af aftalen, at kommunen får fuld frihed til at flytte elever rundt og lave de ændringer i kommunens skolestruktur, den løbende har brug for, uden at det vil medføre en forøgelse i abonnementsprisen. Omvendt nedsættes abonnementsprisen ikke ved skolesammenlægninger eller lukning af skoler.

Den øvrige regulering af kommuneaftaler følger vilkårene i Abonnementsbetingelserne og Ordrebekræftelsen.

Et skoleabonnement giver både skolens ansatte og skolens elever ret til at benytte de købte produkter, hvilket frit kan foregå såvel på skolens faciliteter som privat.

Den øvrige regulering af skoleabonnementer følger vilkårene i Abonnementsbetingelserne og Ordrebekræftelsen.

Et folkebiblioteksabonnement giver udelukkende ret til at benytte de købte produkter på bibliotekets faciliteter. Denne type abonnement giver hverken adgang til at benytte eller ret til at se det følgende indhold og funktioner: aktiviteter, afgangsprøver, Mit Clio og Lærersider.

Den øvrige regulering af skoleabonnementer følger vilkårene i Abonnementsbetingelserne og Ordrebekræftelsen

Dine personlige oplysninger vil blive gemt af Clio Online ApS, Esplanaden 8A, 1.-2. sal, 1263 København K med det formål at kunne autogenerere et personligt login, såfremt UNI-Login ikke fungerer.

Oplysningerne behandles fortroligt og vil udelukkende blive anvendt af Clio Online ApS til at administrere dit abonnement og oplyse dig om muligheder, forbedringer eller ændringer af den indkøbte løsning samt lejlighedsvist at informere dig om relaterede løsninger fra Clio Online ApS.

I forbindelse med dit abonnement har du mulighed for at få adgang til en række af vores eksterne samarbejdspartneres produkter via Clio Online ApS (se punkt 11 nedenfor). Denne adgang kræver i visse tilfælde, at dine personlige oplysninger videregives til den konkrete samarbejdspartner. Oplysningerne vil kun blive videregivet i det omfang, det er nødvendigt i forhold til dit abonnement, og vil ikke blive videregivet til brug for markedsføring.

Såfremt du ønsker oplysninger om, hvilke personlige oplysninger vi har gemt i forbindelse med dit abonnement, eller ønsker at få rettet forkert registrerede oplysninger, kan du rette henvendelse til info@clioonline.dk.

Clio Online (databehandler) handler alene efter instruks fra sine kunder (dataansvarlige) og forpligter sig til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Clio Online skal på anmodning fra sine kunder kunne give den tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Vilkår for modificering, udvikling og deling af undervisningsforløb
I henhold til Ophavsretsloven § 1 og 2 har Clio Online ApS de eksklusive rettigheder til alle de forlagsproducerede undervisningsforløb, tekster, aktiviteter, videoer og illustrationer, der er i Forløbsbiblioteket på mit.clioonline.dk og på læringsportalerne.

Modificering af Clio Onlines forløb
Du har som en del af abonnementsaftalen med Clio Online mulighed for at modificere, tilpasse og redigere i de færdige undervisningsforløb i Forløbsbiblioteket. Du sikres ophavsretten til de elementer i undervisningsforløbet, som du selv fremstiller. Clio Online har stadig de eksklusive rettigheder, eller har erhvervet sig de sekundære rettigheder, til alle de indholdskomponenter fra Clio Onlines produkter, som stadig måtte være tilbage i det modificerede undervisningsforløb.

Udvikling af nye forløb
Du har som en del af abonnementsaftalen med Clio Online mulighed for at opbygge nye forløb helt fra bunden. Du sikres ophavsretten til de indholdselementer, som du selv fremstiller. Clio Online har stadig de eksklusive rettigheder, eller har erhvervet sig de sekundære rettigheder, til alle de indholdskomponenter fra Clio Onlines produkter, som du måtte ønske at anvende i undervisningsforløbet.

Ophavsretten og tredjemandsrettigheder
Clio Online følger gældende dansk lovgivning om ophavsret og forventer, at vores brugere gør det samme. Ved både udvikling, modificering og deling af undervisningsforløb er det brugerens ansvar:

  • at have den fulde ophavsret til materialet
  • at garantere, at udviklingen og modificeringen af undervisningsforløb ikke indeholder tredjemands materiale beskyttet af ophavsret eller materiale underlagt tredjemands ejendomsret
  • at garantere, at udviklingen og modificeringen af undervisningsforløb ikke indeholder tredjemands materiale, der er beskyttet af gældende licenser, som ikke giver dig ret til videredistribution og/eller deling
  • at sikre, såfremt det modificerede undervisningsforløb indeholder scannet materiale, at dette ikke krænker gældende regler for indscanning af fysiske materialer, jf. www.kopitilundervisning.dk.

Du er som bruger forpligtet til at holde Clio Online skadesløs for ethvert tab, Clio Online måtte lide som følge af krav fra tredjemand vedrørende krænkelse af tredjemands ophavsret i forbindelse med udvikling, modificering og deling af undervisningsforløb.

Er du i tvivl om reglerne for ophavsret, kan du læse mere her.

Vilkår for deling af elevdata
Clio Onlines produkter rummer funktionalitet, der gør det muligt at dele forskellige former for elevdata mellem institutionens lærere. Disse data kan være i form af elevresultater fra Opgavesystemet, progressionsdata i forhold til læringsudbytte og læringsmål samt elevers noter og besvarelser.

Clio Online behandler disse elevdata i overensstemmelse med Persondataforordningen og inden for rammerne af den funktionalitet, som Styrelsen for It og Læring (STIL) tilbyder med UNI•Login. Det betyder, at oplysninger om eleverne behandles fortroligt, og at de oplysninger, der hentes og deles, kun kan anvendes af den enkelte person eller af ansatte ved den givne institution inden for det tidsrum, hvor den enkelte er tilknyttet institutionen.

Du kan læse mere om UNI•Logins håndtering af personlige oplysninger her.

Du kan læse mere om Clio Onlines privatlivspolitik her.

Optioner
Såfremt at der er indgået en aftale om optioner i forbindelse med abonnementsbestillingen, vil det fremgå tydeligt i Ordrebekræftelsen. Således accepteres andre former for optioner ikke i forbindelse med en eventuelle opsigelse af abonnementet.

Clio Online ApS tilbyder og sælger en række produkter i samarbejde med eksterne partnere. Brugen af disse produkter vil være underlagt den konkrete samarbejdspartners abonnementsbetingelser. Vores samarbejdspartneres abonnementsbetingelser kan du finde på nedenstående links:

• EduLab
• LangCorr

Det er Clio Online ApS’ ambition, at vores samlede produktportefølje er tilgængelig online 24 timer i døgnet hele året rundt med følgende forbehold:

Mindre serviceopgaver, som f.eks. genstart af servere, udføres i tidsrummet mellem kl. 22.00 og kl. 05.00. I den forbindelse vil abonnenten kunne opleve mindre driftsforstyrrelser.

Ved større planlagte ændringer og vedligeholdelse kan Clio Online ApS lukke portalen helt ned i servicevinduet mellem kl. 18.00 og kl. 07.00 på hverdage, samt hele døgnet lørdage, søndage og helligdage.

Planlagte driftsforstyrrelser vil blive varslet 48 timer før hændelsen på forsiden af den pågældende læringsportal.

Hvis driftsforstyrrelser, som ikke er varslet, medfører, at abonnementsindholdet er utilgængeligt for abonnenten i en sammenhængende periode på minimum 24 timer, kan abonnenten i dette tilfælde kræve forholdsvis forlængelse af abonnementet svarende til den tid, produktet har været utilgængeligt.

Clio Online ApS tilbyder én gratis prøveperiode på samtlige af vores produkter. Prøveperioden kan oprettes af alle lærere, og adgangen til produktet vil herefter være tilgængelig for hele skolen i en måned. Efter særlig aftale med vores konsulenter kan prøveperiodens varighed evt. forlænges. Efter prøveperiodens ophør, hvad enten denne er forlænget eller ej, vil adgangen automatisk blive lukket.

Gentagne oprettelser af prøveperioder på det samme læringsmateriale vil blive betragtet som misbrug, hvorfor Clio Online ApS i dette tilfælde forbeholder sig retten til at spærre abonnementet.

I forbindelse med salg og markedsføring kan Clio Online ApS åbne for hel eller delvis offentlig og almindelig adgang til produktporteføljen, uden at det giver abonnenten ret til forlængelse af perioden eller afslag i abonnementsprisen.

Clio Online ApS forbeholder sig rettigheden til at kontakte ansøgeren via de kontaktoplysninger, som er angivet i forbindelse med prøveperioden.  Under prøveperioden bliver brugeren samtidig medlem af vores gratis tjeneste, Clio Academy. Læs mere i punkt 15.

Både prøveabonnenter og betalende abonnenter bliver automatisk medlem af Clio Academy.

Clio Academy er en gratis tjeneste, der sikrer, at den enkelte bruger får hjælp og vejledning i brugen af Clio Onlines digitale læremidler gennem relevante servicemails samt personaliseret onboarding og vejledning på Clio Onlines platforme. Desuden får brugeren gennem Clio Academy adgang til yderligere en række tjenester i form af gratis kurser, webinarer, rådgivning med mere, hvilket du kan læse mere om her.

Brugeren kan til enhver tid afmelde sig denne service ved at skrive til academy@clioonline.dk eller ved at framelde sig direkte i velkomstmailen eller øvrige mails fra Clio Academy.

Ved misligholdelse af Abonnementsbetingelserne eller vilkårene i Ordrebekræftelsen kan Clio Online ApS midlertidigt lukke for adgang og brugsret til abonnementet, indtil misligholdelsen ophører. Hvis abonnenten i væsentlig grad misligholder sine forpligtigelser, kan Clio Online ApS ophæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning uden refusion af abonnementsprisen for den resterende periode af abonnementets løbetid.

Manglende betaling af abonnementsprisen og eventuelle renter, gentagen forsinket betaling på mere end 30 dage samt uberettiget distribution af password betragtes bl.a. som væsentlig misligholdelse.

Clio Online ApS er ikke i noget tilfælde ansvarlig for følgeskader og direkte eller indirekte tab som følge af abonnentens brug af det købte produkt.

Abonnenten holder Clio Online ApS skadesløs for ethvert krav, tredjepart måtte rette mod Clio Online ApS som følge af abonnentens brud på de til enhver tid gældende bestemmelser i ophavsretsloven, varemærkeloven, designloven og markedsføringsloven eller vilkårene i Abonnementsbetingelserne eller Ordrebekræftelsen.

Abonnementsaftalen indgås med virksomheden:

Clio Online ApS
Esplanaden 8A, 1.-2. sal
DK-1263 København K
CVR: 30583795
EAN: 5790 00 23 26 967
Tlf.: +45 42 60 60 10
Mail: info@clioonline.dk
Web: www.clioonline.dk